Vogels

Vogels zijn belangrijke ecologische indicatoren. Ze leven in zeer uiteenlopende habitats, vertonen verschillend foerageer, voortplantings- en trekgedrag, hebben zeer uiteenlopende overlevingsstrategieën, zijn (economisch) nuttig of schadelijk en zijn bovenal beschermd.

Flora- en faunawet en vogels

Vogels worden beschermd middels de Flora en faunawet (Ff-wet). Alle vogels in Nederland hebben dezelfde beschermde status en zijn dan ook niet opgenomen in de tabellen. Voor bestendig beheer- en onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling geldt vrijstelling als gehandeld wordt naar een goedgekeurde gedragscode.

Voor alle andere activiteiten die leidden tot vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nesten geldt dat ze buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. Vaste rust- en verblijfplaatsen en nesten van specifieke soorten (bijv. steenuil, havik en ooievaar) zijn het jaarrond beschermd.

Buiten het broedseizoen zijn vogels over het algemeen niet strikt gebonden aan een bepaalde locatie (kleine schaal). Voor werkzaamheden buiten het broedseizoen zal in de regel dan ook niet snel een ontheffing nodig zijn.

Vogelonderzoek

Onderzoek naar vogels in het kader van de Flora- en faunawet wordt uitgevoerd volgens de soortenstandaards man het ministerie of de handleidingen van sovon. Meer specifieker onderzoek naar de levenswijze van een vogelsoort, gebruik van een gebied door vogels en effectiviteit van maatregelen vergen een maatwerk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op.