Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

SMP Helmond

De Wet natuurbescherming kan behoorlijke impact hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Het traject van quickscan Wet natuurbescherming tot en met ontheffing Wet natuurbescherming neemt anderhalf tot twee jaar in beslag. De gemeente Helmond wil ruimtelijke ontwikkelingen beter faciliteren door middel van een soortmanagementplan. Middels een soortmanagementplan is het in veel gevallen niet meer nodig om soortspecifiek onderzoek uit te voeren en/of een ontheffing aan te vragen zonder dat er schade optreedt voor beschermde soorten.

In opdracht van de gemeente Helmond heeft Blom Ecologie een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van huismus, gierzwaluw en vleermuizen in het centrum van Helmond. De inventarisatie bestond uit een inschatting van de potentie voor deze soorten. Vervolgens zijn nestlocaties, verblijfplaatsen en relevante groenstructuren in kaart gebracht door het gebied per fiets en te voet te onderzoeken. De resultaten zijn in een GIS-applicatie verwerkt en overgedragen aan de gemeente Helmond. De gemeente gaat het soortmanagementplan op (laten) stellen waarna deze na goedkeuring (generieke ontheffing) door de provincie Noord-Brabant in werking kan treden. Middels het soortmanagementplan vormt natuurwetgeving minder vaak een belemmering en kan het voortbestaan van kwetsbare soorten op gebiedsniveau worden gewaarborgd.

Andere projecten: