Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Temperatuuronderzoek daken Mierlo

Ontwikkelaars komen bij grootschalige woningrenovatie vrijwel altijd in aanraking met de Wet natuurbescherming. Met name jaren ‘70 en ‘80 woningen, welke hedendaags op grote schaal (na)geïsoleerd worden, vormen voor onder andere de huismus en gierzwaluw namelijk uitstekende nestlocaties. Het wegnemen van nestlocaties van deze soorten is alleen toegestaan onder een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Om een dergelijke ontheffing te kunnen verkrijgen dient een robuust mitigatieplan opgesteld te worden. Hierin wordt onder andere beschreven hoe er, na het uitvoeren van de beoogde renovatiewerkzaamheden, ruim voldoende nieuwe nestlocaties worden gerealiseerd in de woningen. Dit om de Staat van Instandhouding van de soorten te waarborgen. Het aanbieden van (nieuwe) nestlocaties kan onder andere door het inmetselen van soort specifieke nestkasten.

Conform de meest recente Kennisdocumenten van huismus en gierzwaluw is het tevens een geaccepteerde methode om daken van woningen na de isolatiewerkzaamheden weer toegankelijk te maken, zodat huismussen en gierzwaluwen opnieuw kunnen nestelen op de oorspronkelijke nestlocatie. Hoe de aangebrachte isolatie effect heeft op de temperatuur van de dakruimte (de ruimte waarin de nestlocaties zich bevinden) is echter onduidelijk. Extreem hoge temperaturen in de zomer kunnen leiden tot sterfte van de jongen, met een verminderd voortplantingssucces tot gevolg. Onduidelijkheden over de nieuwe daktemperatuur die ontstaat na het toepassen van isolatie, trekt de effectiviteit van deze mitigatiemaatregel in twijfel. Dit kan het verkrijgen van een ontheffing Wet natuurbescherming vermoeilijken.

Ter onderbouwing van een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming heeft Blom Ecologie, in opdracht van Woningstichting Compaen en in samenwerking met BAM Wonen, een pilotstudie uitgevoerd. In deze studie is het effect van het isoleren van daken op de temperatuur van de dakruimte onderzocht. In juli 2022 zijn 40 temperatuurloggers geplaatst onder pannendaken van twee verschillende wooncomplexen, namelijk Postel te Mierlo en Kersenstraat te Mierlo. Dit laatstgenoemde complex is reeds gerenoveerd. De temperatuurloggers zijn in beide complexen geplaatst op verschillende oriëntaties (NW, NO, ZO en ZW).

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de gemiddelde maximumtemperatuur bij een noordwest- en noordoostelijk georiënteerd dak slechts enkele graden hoger is bij geïsoleerde daken. Bij een zuidoostelijke richting is er geen verschil in de gemiddelde maximumtemperatuur. Er is voor deze drie oriëntaties tussen geïsoleerde en ongeïsoleerde daken derhalve geen sprake van een significant verschil in de maximumtemperatuur van de dakruimte, waardoor negatieve effecten ten aanzien van nestelende huismussen en gierzwaluwen niet te verwachten zijn. In geïsoleerde zuidwestelijk georiënteerde daken bleek de gemiddelde maximumtemperatuur ruim 6 graden lager dan in ongeïsoleerde daken. Deze resultaten wijzen erop dat het isoleren van de daken voor deze oriëntatie zelfs voordelig is voor de huismus en de gierzwaluw. Alhoewel de resultaten van dit onderzoek niet toepasbaar zullen zijn voor elke dakconstructie, geeft het wel een inzicht dat het isoleren van daken niet direct tot onbruikbare ruimtes leidt.

 

Andere projecten: