Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

BREEAM Ecologie

BREEAM is een beoordelingssystematiek wat door de Dutch Green Building Council (DGBC) wordt geëxploiteerd om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw of ontwikkeling te bepalen.

BREEAM bestaat in Nederland momenteel uit vier keurmerken:

 1. BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie
 2. BREEAM-NL In Use (bestaande gebouwen)
 3. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
 4. BREEAM-NL Sloop

BREEAM staat voor Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method. Op basis van 9 categorieën met beoordelingsmodules wordt in een kwalitatieve score van 1 tot 5 sterren (pass-outstanding) uitgedrukt welk duurzaamheidsniveau van toepassing is. Per categorie kunnen een aantal credits worden behaald. Blom Ecologie kan u adviseren over de categorie Landgebruik & Ecologie. Na afstemming, waarbij de details van het project en de wensen van de opdrachtgever worden besproken, ontzorgt Blom Ecologie de opdrachtgever volledig. Blom Ecologie denkt hierbij mee over de credits die behaald dienen te worden om het gewenste score te behalen. Als bewijslast voor de onderdelen Landgebruik & Ecologie kunnen wij voor u de benodigde natuurrapportage opstellen. De BREEAM ecologie natuurrapportage bestaat uit een veldonderzoek en bureaustudie waarbij inzichtelijk wordt voor welke (kwetsbare) natuurwaarde de projectlocatie potentieel van belang is. Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze het duurzaam medegebruik van bijzondere en zeldzame regionale natuurwaarden versterkt kan worden. Om de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen te waarborgen wordt een beleidsplan opgesteld.

BREEAM-NL In-Use

Deze beoordelingsrichtlijn wordt toegepast bij bestaande gebouwen. De onderdelen van de categorie landgebruik en ecologie betreffen:

 • LUE 01 oppervlak met groenvoorziening

In dit onderdeel wordt het oppervlak van de bestaande groenvoorzieningen bepaald. Groene gevels worden hier tevens in meegenomen. Op basis van het aanwezige groenoppervlak op de projectlocatie, worden credits toegekend. 

 • LUE 02 ecologische voorzieningen

In dit onderdeel worden ecologische voorzieningen geadviseerd, waarmee de lokale biodiversiteit kan worden versterkt. Hierbij kan gedacht worden aan vogelnestkasten, vleermuisvoorzieningen, kruidenrijke stroken en groene daken.

 • LUE 03 ecologisch onderzoek

In het onderdeel ecologisch onderzoek wordt de huidige ecologische waarde van het plangebied bepaald. Dit wordt gedaan middels een veldbezoek en een bureaustudie. De bekende waarnemingen van dier- en plantensoorten van de afgelopen 5 jaar worden opgehaald uit de Nationale Databank voor Flora en Fauna (NDFF). Ook wordt er gekeken naar de omliggende gebieden en wordt bepaald of het plangebied zorgt voor ecologische samenhang in de omgeving. Tevens wordt het historische grondgebruik in kaart gebracht.

 • LUE 04 beleidsplan biodiversiteit

Het beleidsplan wordt vastgelegd hoe de ecologische waarde van het perceel in de toekomst behouden kan worden. Er wordt een advies uitgebracht over het onderhoud van de ecologische voorzieningen op de planlocatie. Tevens worden hierbij partijen meegenomen die verantwoordelijk zijn voor dit onderhoud.

BREEAM-NL Nieuwbouw

Deze beoordelingsrichtlijn wordt toegepast bij nieuwe gebouwen. De onderdelen van de categorie landgebruik en ecologie betreffen:

 • LE 01 Locatiekeuze

In dit onderdeel wordt bepaald welk percentage van de bouwlocatie al eerder in gebruik is geweest voor commerciële of maatschappelijke doeleinden. Wanneer dit percentage hoger is dan 75%, kunnen er punten worden toegekend voor dit onderdeel.

 • LE 02 Beschermen van de ecologische waarden

Er wordt een veldbezoek en bureaustudie uitgevoerd om de huidige ecologische en landschappelijke waarde van de bouwlocatie te bepalen. Tevens wordt er een ecologisch werkprotocol opgesteld, om zorgvuldig met de lokale ecologie om te gaan tijdens de werkzaamheden.

 • LE 04 Ecologisch medegebruik van de bouwlocatie en omgeving

Na voltooiing van het bouwproject kan door een ecoloog bevestigd worden dat maatregelen zijn genomen om en habitat te creëren voor beschermde soorten en Rode lijst soorten op de bouwlocatie.

 • LE 05 Ecologisch beheer en medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

Er wordt een beheerplan opgesteld waarbij de biodiversiteit op lange termijn wordt bevorderd. Tevens wordt de voortgang van het project in ieder geval elk seizoen gemonitord.

Partnerpagina DGBC