Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

Nabij Sprang-Capelle ligt het bijzondere Natura 2000-gebied ‘Westelijke Langstraat’. Het gebied kampt met problemen zoals verdroging en verzuring. In samenwerking door de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Gemeente Waalwijk is besloten hier iets aan te doen. De aannemerscombinatie Martens en Van Oord & Van der Ven is bezig met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in dit waardevolle natuurgebied. Enkele van deze maatregelen zijn het afplaggen van percelen, de aanleg van nieuwe watergangen en aanleg van stuwen en dammen om de waterstand beter te kunnen reguleren.

Blom Ecologie is nauw betrokken bij de werkzaamheden en verzorgt de ecologische begeleiding. In het gebied komen vele soorten flora en fauna voor welke beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. Voorbeeld hiervan zijn de heikikker en poelkikker. Omdat de populaties van deze soorten in stand gehouden moeten worden vraagt dit om intensieve ecologische begeleiding.

Update april 2022

Ondertussen zijn heikikker en poelkikker ontwaakt uit hun winterslaap en op zoek naar een plek om zich voort te planten. Wekelijks trekken onze ecologen erop uit om de activiteit van de heikikker en poelkikker te monitoren. Aan de hand van deze inventarisaties krijgen we een goed beeld in welke sloten voortplanting plaatsvindt. Over een tijdje komen hier de jonge kikkers als eerste aan land. Gezien deze jonge dieren nog niet in staat zijn om het gebruikte materieel snel te ontvluchten worden onze bevindingen nauwlettend besproken met de uitvoerders van de aannemerscombinatie. Hierdoor kunnen we samen de juiste maatregelen treffen en de werkzaamheden hierop afstemmen.

En met succes! De afgelopen tijd hebben we op enkele plekken baltsende heikikkers en eiklompen waargenomen. Het lijkt slechts om een kleine, maar niet minder belangrijke, populatie te gaan. Over een tijdje zullen we ook eiklompen van de poelkikkers aan gaan treffen. De bestaande sloten worden geheel ontzien van werkzaamheden waardoor de jonge kikkers ongestoord hierop kunnen groeien. De werkzaamheden vlotten goed dankzij het droge weer. Dit betekent dat de werkzaamheden op het land zullen zijn afgerond op het moment dat de jonge kikkers uit de sloten kruipen.

Andere projecten: