Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit

Aantasting van verblijfplaatsen en/of verstoring van beschermde soorten zonder omgevingsvergunning is een overtreding van een verbodsbepaling in de Omgevingswet. Activiteiten die hier verband mee houden kunnen pas doorgang vinden als een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit voorhanden is. Blom Ecologie heeft ruime ervaring in het opstellen van een mitigatieplan.

Een omgevingsvergunning kan door bevoegd gezag (meestal de provincie) verleend worden als wordt voldaan aan drie onderdelen:

  1. De activiteit is nodig met een wettelijk belang.
  2. Voor de activiteit zijn geen bevredigende alternatieven.
  3. De activiteit leidt niet tot verslechtering in de staat van instandhouding van de soort.

Blom Ecologie verzorgt het mitigatieplan en dient (gemachtigd) de aanvraag in via het Omgevingsloket.