Gebiedsbescherming

Gebieden die op Europees niveau van belang zijn voor soorten of habitattypen zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Wanneer werkzaamheden of activiteiten worden uitgevoerd in of nabij een Natura 2000-gebied is een Voortoets Natura 2000 noodzakelijk. Mocht uit deze toets blijken dat door de werkzaamheden of door de activiteit verslechtering optreedt dan volgt een verslechteringstoets of een passende beoordeling. Blom Ecologie heeft een ruime ervaring met de toetsing van Natura 2000-gebieden. Wij helpen u dan ook graag met het uitvoeren van deze toetsing en met de vergunningsaanvraag.

Nationaal beschermde gebieden zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vallen onder het provinciale beleid. Het Natuurnetwerk Nederland betreft bestaande en nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Wanneer werkzaamheden of activiteiten worden uitgevoerd binnen het Natuurnetwerk Nederland dan dient getoetst te worden wat de effecten hiervan zijn. Op basis van deze Nee-Tenzij toets beoordeeldt het bevoegd gezag of de werkzaamheden door mogen gaan.