Wij zijn op zoek naar nieuwe collega´s die ons team komen versterken! Er is ruimte voor nieuwe veldwerkers en een nieuwe projectleider. Zit er iets voor jou bij? Zie hier voor meer informatie.

Project

Kunstburcht das Molenhoek

Aan de zuidzijde van de plaats Molenhoek in Limburg is KlokGroep Wonen B.V. voornemens een woonwijk te realiseren. Ten tijden van het opstellen van de plannen hiervoor waren er op de planlocatie onder andere een schapenweide, bosschages, volkstuinen en verschillende loodsen gesitueerd. Ten behoeve van de ontwikkeling diende onder andere bebouwing en volkstuinen te worden verwijderd.

Uit de quickscan, uitgevoerd door Antea Group, bleek dat de te verwijderen structuren mogelijk een functie hadden voor verschillende beschermde soorten. KlokGroep Wonen B.V. heeft Blom Ecologie gevraagd om het aanvullend onderzoek op de locatie uit te voeren. Dit heeft in 2023 plaatsgevonden. Het aanvullend onderzoek wees uit dat er op de planlocatie een vluchtpijp van de das, een nestlocatie van de boerenzwaluw, essentieel leefgebied van de huismus en een vaste rust- en verblijfplaats van de steenmarter aanwezig waren. Ter mitigatie van deze weg te nemen structuren diende alternatieven te worden gerealiseerd. Het realiseren van het alternatief voor de weg te nemen dassenpijp is gedaan in samenstemming met stichting Das&Boom.

Deze alternatieve kunstburcht zal gerealiseerd worden aan de noordwest zijde van de planlocatie en zal worden opgebouwd uit drie kamers met verschillende pijpen, gelegen in verhoogd talud. Om de burcht heen zal een stuk grond komen te liggen welke niet toegankelijk is voor mensen. Daarnaast zal het deel zo worden ingericht dat de dassen zich er thuis zullen voelen, onder andere door de aanplant van voldoende dekking. De locatie van deze kunstburcht is gelegen op de route vanaf de huidige hoofdburcht naar het bestaande foerageergebied, waardoor wordt verwacht dat de nieuwe situatie aantrekkelijker is voor de das dan de oude.

Andere projecten: