• Blom Ecologie | quickscan flora en fauna
  • Flora en fauna advies voor projectontwikkeling

Natuurwetgeving (inter)nationaal

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur is in 1990 geïntroduceerd om de achteruitgang van natuurgebieden en de biodiversiteit tegen te gaan. De EHS vormt een nationaal netwerk van grote (nog te realiseren) natuurgebieden en robuuste verbindingen. De natuurgebieden en verbindingen bestaan onder andere uit de 20 landschappen, landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer, grote wateren en nieuw in te richten gebieden.

Boswet

Sinds 1961 is de Boswet van kracht. In de Boswet zijn maatregelen opgenomen om de Nederlandse bossen te beschermen. De belangrijkste maatregel in de wet is de herplantingsplicht bij kap van bosareaal groter als 10 are of 20 bomen. Het oppervlakte gekapt bos moet binnen drie jaar worden herplant. De plaats van herplant mag zowel de vellingsplaats als een andere zijn waarbij spontane verjonging is toegestaan.

Flora- en faunawet

Sinds 2002 is de Flora en faunawet (Ff-wet) van kracht. De Ff-wet beschermt, middels de Zorgplicht, alle gewoonlijk in het wild levende vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vissen, ongewervelden (vlinders, e.d.) en planten op soortniveau. De Zorgplicht legt eenieder de verplichting op voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten.

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) beschermt gebieden in Nederland met een bijzondere ecologische betekenis. Sinds 2005 zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen opgenomen in de Nb-wet. De belangrijkste gebieden die door de Nb-wet worden beschermd zijn de Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands.