• Natuurbeschermingswet 1998

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) beschermt gebieden in Nederland met een bijzondere ecologische betekenis. Sinds 2005 zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen opgenomen in de Nb-wet. De belangrijkste gebieden die door de Nb-wet worden beschermd zijn de Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands.

Met uitzondering van handelingen ten bate van onderhoud- en instandhoudingsbeheer zijn alle ruimtelijke ingrepen en handelingen in deze gebieden verboden. Tevens dient een Natuurbeschermingswetvergunning te worden verkregen voor activiteiten die buiten het Natura 2000 gebied door ‘externe werking’ een negatief effect hebben. Voor een aantal ruimtelijke ingrepen kan echter onder strikte voorwaarden een uitzondering worden gemaakt.

Activiteiten waarvan de kans bestaat dat er een verslechtering/significant negatief effect optreed in een door de Nb-wet beschermd gebied zijn vergunningplichtig en dienen getoetst te worden middels de Habitattoets. De Habitattoets is de procedure tot vergunningverlening en bestaat uit de voortoets en verslechteringstoets (geringe effecten) of de passende beoordeling (significante effecten).