• Kaderrichtlijn water

Kaderrichtlijn water

Sinds 2000 is het kaderrichtlijn water van kracht (KRW). De KRW is een Europees richtlijn welke voorschrijft dat in 2015 alle Europese wateren moeten voldoen aan een goede Ecologische Toestand en Chemische Toestand. In de richtlijn is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater vastgelegd.

In het kader van de rapportage verplichting moet de Ecologisch Toestand worden beschreven en trends worden gemonitord. De Ecologische Toestand wordt beoordeeld aan de hand van fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macrofauna en vissen