• Flora- en faunawet

Flora- en faunawet

Sinds 2002 is de Flora en faunawet (Ff-wet) van kracht. De Ff-wet beschermt, middels de Zorgplicht, alle gewoonlijk in het wild levende vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vissen, ongewervelden (vlinders, e.d.) en planten op soortniveau. De Zorgplicht legt eenieder de verplichting op voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten.

De soorten zijn naar gelang het beschermingsniveau opgenomen in drie beschermingregimes (tabel 1, 2 en 3). In de wet zijn een aantal belangrijke verbodsbepalingen opgenomen; het verbod op het doden, verstoren of beschadigen van beschermde dieren en hun verblijfplaatsen, nesten en eieren en het verbod op doden, beschadigen of plukken van beschermde planten (art. 8 t/m 12).

In tabel 1 zijn alle 'algemeen beschermde soorten' opgenomen. Voor de algemene soorten geldt een vrijstelling bij bestendig beheer, -onderhoud en –gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze activiteiten geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen in artikelen 8 t/m 12. Voor andere activiteiten dient een ontheffingsaanvraag ingediend te worden (lichte toets).

In tabel 2 zijn alle 'overige soorten' opgenomen. Voor de overige soorten geldt een vrijstelling bij bestendig beheer, -onderhoud en –gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen mits gehandeld wordt volgens een, door de minister, goedgekeurde gedragscode. Voor alle andere activiteiten dient een ontheffingsaanvraag ingediend te worden (lichte toets).

In tabel 3 zijn alle 'strikt beschermde' soorten opgenomen Afhankelijk van de werkzaamheden geldt een vrijstelling met een, door de minister goedgekeurde gedragscode of een ontheffingsaanvraag (uitgebreide toets). Voor ruimtelijke ontwikkeling en –inrichting geldt altijd een ontheffingsaanvraag. Ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen wordt alleen in specifieke situaties verleend. Algemeen geldt dat ontheffing voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt verleend wanneer er ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ zijn en wanneer volksgezondheid en veiligheid in het geding zijn en er sprake is van (voorkoming van) ernstige schade.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het contactformulier of info@blomecologie.nl