Natuurwetgeving

De in Nederland van kracht zijnde natuurwetgeving, het natuurbeleid en overige gerelateerde zaken worden beknopt toegelicht. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat het desbetreffende onderwerp inhoudt en welke betekenis dit heeft voor u en uw plannen. Regelmatig zijn projecten dermate specifiek dat een maatwerk aanpak nodig is. Graag informeren wij u hierover.

Natuurwetgeving
De bescherming van kwetsbare planten en dieren en hun functionele leefomgeving worden evenals bijzondere landschaptypen en -waarden in Nederland geregeld middels de Wet natuurbescherming welke op 1 januari 2017 in werking is getreden.
In de Wet natuurbescherming zijn de voormalige Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet samengevoegd. In plaats van de rijksoverheid zijn de provincies het bevoegd gezag geworden.

Ten aanzien van de soortbescherming (Ff-wet) zijn de tabellen 1, 2 en 3 komen te vervallen. In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming opgedeeld in 3 beschermingregimes, namelijk: beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime overige soorten.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wn, art. 3.1): alle inheemse Nederlandse vogels waarbij een lijst met jaarrond beschermde nesten en functionele leefomgeving wordt gehandhaafd door de provincies.

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wn, art. 3.5): alle soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en Bijlage II van het verdrag van Bern en Bijlage II va het verdrag van Bonn.

Beschermingsregime overige soorten (Wn, art. 3.10): vaatplanten, zoogdieren, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en kevers die worden beschermd vanwege ecologische redenen en/of de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren bescherming behoeven. Provincies kunnen een afzonderlijk een afweging maken in welke mate deze soorten beschermd moeten worden.

 
Naast de vigerende natuurwet- en regelgeving zijn verschillende documenten (deels) gerelateerd en van invloed op het huidige natuurbeleid.
De Nederlandse Rode Lijsten beschrijven kwetsbare soorten waarvoor maatregelen nodig zijn om deze consistent te behouden.
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Nederlandse vertaling van de minimale Europese normen en doelen voor het bereiken goede ecologische en chemische toestand van de oppervlaktewateren in Nederland.