Natuurwetgeving

De in Nederland van kracht zijnde natuurwetgeving, het natuurbeleid en overige gerelateerde zaken worden beknopt toegelicht. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat het desbetreffende onderwerp inhoudt en welke betekenis dit heeft voor u en uw plannen. Regelmatig zijn projecten dermate specifiek dat een maatwerk aanpak nodig is. Graag informeren wij u hierover.

Natuurwetgeving
De bescherming van kwetsbare planten en dieren en hun functionele leefomgeving worden evenals bijzondere landschaptypen en -waarden is in Nederland geregeld vijf wetten/beleidsdocumenten. De natuurwetgeving en het natuurbeleid is ondergebracht in de Natuurbeschermingswet (Nb-wet), Flora- en faunawet (Ff-wet), Boswet, Wabo-wet en EHS-beleid.
 
Beleid en overige
Naast de vigerende natuurwet- en regelgeving zijn verschillende documenten (deels) gerelateerd en van invloed op het huidige natuurbeleid. De Nederlandse Rode Lijsten beschrijven kwetsbare soorten waarvoor maatregelen nodig zijn om deze consistent te behouden. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Nederlandse vertaling van de minimale Europese normen en doelen voor het bereiken goede ecologische en chemische toestand van de oppervlaktewateren in Nederland. De nieuwe Wet Natuurbescherming is een in ontwikkeling zijnde wet waarin de Ff-wet, Nb-wet en Boswet worden samengevoegd om regeldruk te verminderen en vereenvoudigen.