Ontheffing Wet natuurbescherming

Aantasting van verblijfplaatsen en/of verstoring van beschermde soorten is een overtreding van een verbodsbepaling in de Wet natuurbescherming. Activiteiten die hier verband mee houden kunnen pas doorgang vinden als een ontheffing Wet natuurbescherming voorhanden is. Blom Ecologie heeft ruime ervaring in het opstellen van compensatie- en mitigatieplannen en in het verkrijgen van een ontheffing Wet natuurbescherming.