• Blom Ecologie | quickscan flora en fauna
  • Flora en fauna advies voor projectontwikkeling

Beleid en overige zaken

Rode Lijsten

Rode lijsten zijn in opdracht van het ministerie opgestelde overzichten van de zich in Nederland voortplantende bedreigde flora en fauna. Rode lijsten zijn gebaseerd op de trend en de zeldzaamheid. De lijsten hebben geen wettelijke status maar een signaalfunctie. De lijsten fungeren als leidraad voor beleid. Op de Rode lijst staat tevens beschreven welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden door terreinbeherende organisaties.

Kaderrichtlijn water

Sinds 2000 is het kaderrichtlijn water van kracht (KRW). De KRW is een Europees richtlijn welke voorschrijft dat in 2015 alle Europese wateren moeten voldoen aan een goede Ecologische Toestand en Chemische Toestand. In de richtlijn is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater vastgelegd.