Zoogdieren

Overal in Nederland komen zoogdieren voor. Veel soorten hebben een verborgen levenswijze voor mensen; ze zijn ’s nachts actief en komen op plaatsen voor waar weinig of geen mensen zijn. Zoogdieren hebben over het algemeen een groot aanpassingsvermogen desondanks neemt een aantal soorten de laatste jaren sterk af. Vrijwel alle in het wild levende zoogdieren in Nederland zijn beschermd krachtens de Flora en faunawet (tabel 1).

Zoogdieren hebben een elementaire plaats in veel voedselketens en behouden dus door hun aanwezigheid de biodiversiteit. Mede in dit kader hebben in de afgelopen jaren herintroducties plaatsgevonden van de bever en otter en wordt er gespeculeerd over de terugkomst van de wolf.

Ondanks hun prachtige verschijning en interessante levenswijze kunnen sommige soorten overlast veroorzaken, schadelijk zijn en belemmerend zijn in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Te denken valt aan kabel knagende steenmarters, ondermijning van waterkerende elementen door muskusratten, vraat aan landbouwgewassen, etc.

De populaties grote zoogdieren in Nederland worden onder andere hierdoor beheerd volgens een faunabeheerplan (FBP). In een faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten duurzaam beheer en schadebestrijding wordt nodig geacht. Voor kleine zoogdieren is vaak maatwerk van toepassing.

Zoogdieronderzoek

Blom Ecologie kan u adviseren over en onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid en ecologie van zoogdieren, inrichting van het landschap ten bate van zoogdieren, bouwen of slopen van door zoogdieren  in gebruik zijnde  panden, et cetera.

Afhankelijk van het onderzoeksdoel gebruiken wij verschillende methoden om onderzoek te verrichten aan zoogdieren. Met name kleine zoogdieren kunnen goed worden geïnventariseerd met life traps, sporenvellen en cameravallen. Oriënterende onderzoeken in het kader van de Flora en faunawet volstaan vaak met zichtwaarnemingen van (vraat)sporen, uitwerpselen en individuen. Uitgebreidere methoden zijn vaak van toepassing bij aanvullend- en ecologisch onderzoek. In het kader van ecologisch onderzoek kan ook zenderonderzoek worden uitgevoerd.

Vraag voor uw zoogdieronderzoek en/of -inventarisatie vrijblijvend offerte aan via info@blomecologie.nl

 

Tabel 1. Beschermde Nederlandse zoogdieren en hun Rode lijst status. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam

Latijnse naam

Ff-wet

Rode lijst

Aardmuis

Microtus agrestis

tabel 1

 

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

tabel 1

 

Dwergmuis

Micromys minutus

tabel 1

 

Bunzing

Mustela putorius

tabel 1

 

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

tabel 1

 

Egel

Erinaceus europeus

tabel 1

 

Gewone bosspitsmuis

Sorex araneus

tabel 1

 

Haas

Lepus europeus

tabel 1

 

Hermelijn

Mustela erminea

tabel 1

 

Huisspitsmuis

Crocidura russula

tabel 1

 

Konijn

Oryctolagus cuniculus

tabel 1

 

Mol

Talpa europea

tabel 1

 

Ondergrondse woelmuis

Pitymys subterraneus

tabel 1

 

Ree

Capreolus capreolus

tabel 1

 

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

tabel 1

 

Tweekleurige bosspitsmuis

Sorex coronatus

tabel 1

 

Veldmuis

Microtus arvalis

tabel 1

 

Vos

Vulpes vulpes

tabel 1

 

Wezel

Mustela nivalis

tabel 1

 

Woelrat

Arvicola terrestris

tabel 1

 

Damhert

Dama dama

tabel 2

 

Edelhert

Cervus elaphus

tabel 2

 

Eekhoorn

Sciurus vulgaris

tabel 2

 

Grijze zeehond

Halichoerus grypus

tabel 2

 

Grote bosmuis

Apodemus flavicollis

tabel 2

 

Steenmarter

Martes foina

tabel 2

 

Wild zwijn

Sus scrofa

tabel 2

 

Das

Meles meles

tabel 3

 

Boommarter

Martes martes

tabel 3

 

Eikelmuis

Eliomys quercinus

tabel 3

 

Gewone zeehond

Phoca vitulina

tabel 3