Vleermuizen

In Nederland komen 19 verschillende vleermuizen voor. De meeste soorten zijn vrij tot zeer zeldzaam. Vleermuizen zijn een kwetsbare diergroep. Wanneer ruimtelijke ingrepen plaatsvinden is er vaak sprake van verstoring, verslechtering of vernietiging van (een deel van) het habitat. Omdat alle vleermuissoorten in Nederland wettelijk beschermd (tabel 1) zijn kan het nodig zijn om inventarisaties uit te voeren.

Levenswijze van vleermuizen

Door hun voor de meeste mensen verborgen levenswijze zijn de vleermuizen relatief onbekende zoogdieren. Vleermuizen hebben alle typerende kenmerken zoogdieren maar onderscheiden zich onder andere door hun vliegvermogen en echolocatie. Vleermuizen zijn ongekend nuttig in het reduceren van insecten; per nacht worden er honderden gegeten.

Vleermuizen zijn vanaf de schemering en ’s nachts actief. De dieren leven in sociaal verband wat in het voorjaar leidt tot het stichten van zogenaamde kraamkolonies. Omdat vleermuizen zelf geen verblijfplaats maken zijn deze kraamkolonies vaak te vinden in gebouwen. Afhankelijk van de soort en de omstandigheden kunnen vleermuizen gedurende de gehele jaarcyclus gebruik maken van een gebouw. 

Vleermuisonderzoek

Blom Ecologie kan u adviseren over en onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid en ecologie van vleermuizen, vleermuisvriendelijke inrichting van het landschap, bouwen of slopen van door vleermuizen in gebruik zijnde panden, et cetera.

Afhankelijk van het onderzoeken kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden. Voor inspecties van winterverblijven volstaan vaak zichtwaarnemingen. Voor inzicht in populaties, ecologische vragen en het landschapsgebruik wordt vaak gebruikt gemaakt van een batdetectors en soms ook mistnetten.

Vleermuisprotocol

Alle vleermuisonderzoeken en  -inventarisaties worden uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol. Het protocol is ontwikkeld door Het Netwerk Groene Bureaus, Gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging en wordt jaarlijks geëvalueerd. Het protocol vormt een kwaliteitsstandaard en voorkomt nagenoeg dat bij een ontheffingsaanvraag volgens artikel 75 Ff-wet aanvullend inventarisatieonderzoek wordt verlangt door Dienst Landelijk Gebied. Ook voldoet het onderzoek om stand te kunnen houden bij juridische procedures.

Vraag voor uw vleermuisonderzoek en/of -inventarisatie vrijblijvend offerte aan via info@blomecologie.nl

 

Tabel 1. Nederlandse vleermuizen en hun beschermde status. Alle vleermuizen zijn opgenomen in bijlage IV van de habitatrichtlijn en daarmee in tabel 3 van Flora en faunawet. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam

Latijnse naam

Ff-wet

Rode lijst

Baardvleermuis

Myotis mystacinus

tabel 3

geen status

Bechstein’s vleermuis

Myotis bechsteinii

tabel 3

gevoelig

Bosvleermuis

Nyctalus leisleri

tabel 3

geen status

Brandt’s vleermuis

Myotis brandtii

tabel 3

verdwenen

Franjestaart

Myotis nattereri

tabel 3

kwetsbaar

Gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

tabel 3

geen status

Gewone grootoorvleermuis

Plecotus auritus

tabel 3

geen status

Grijze grootoorvleermuis

Plecotus austriacus

tabel 3

verdwenen

Grote hoefijzerneus

Rhinolophus ferrumequinum

tabel 3

verdwenen

Ingekorven vleermuis

Myotis emarginatus

tabel 3

bedreigd

Kleine dwergvleermuis

Pipistrellus pygmaeus

tabel 3

geen status

Kleine hoefijzerneus

Rhinolophus hipposideros

tabel 3

geen status

Laatvlieger

Eptesicus serotinus

tabel 3

geen status

Meervleermuis

Myotis dasycneme

tabel 3

geen status

Mopsvleermuis

Barbastella barbastellus

tabel 3

geen status

Nathusius’ dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii

tabel 3

geen status

Rosse vleermuis

Nyctalus noctula

tabel 3

geen status

Tweekleurige vleermuis

Vespertilio murinus

tabel 3

geen status

Vale vleermuis

Myotis myotis

tabel 3

verdwenen

Watervleermuis

Myotis daubentonii

tabel 3

geen status