Vissen

Binnen de soortgroep zoetwatervissen is een grote verscheidenheid aan levenswijze, levenscyclus, habitat, migratie en fysiologie. Het voert te ver om op deze plaats specifiek op vissoorten in te gaan. Vissen spelen een belangrijke rol in het aquatische voedselketen. 

Flora- en faunawet onderzoek

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, beheer en onderhoud kan er sprake zijn van orienterend onderzoek naar het voorkomen van vissen. Deze ecologische QuickScan wordt met behulp van schepnet of draagbaar elektrisch schepnet uitgevoerd. Door steeksprefsgewijs op representatieve delen van een waterlichaam te bomsteren wordt een goed beeld gevormd van de aanwezige vissoorten. Op basis van de resultaten worden wel of geen vervolgstappen genomen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met 0418 820 288 of info@blomecologie.nl

Visstandbemonsteringen

De samenstelling van de visstand en de populaties indiceren de ecologische gesteldheid van een waterlichaam. Als (sub)toppredator in de aquatische voedselketen speelt vis een belangrijke rol in beleid en beheer. Voor onder andere de Kaderrichtlijn Water (KRW) is vis  dan ook een onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling.

Visstandbemonsteringen ten behoeve van de KRW-maatlaten vinden plaat volgens de Bevist Oppervlak Methode (BOM). Middels de BOM-methode wordt de soortsamenstelling, aantallen en biomassa per hectare bepaald. Met uitzondering van de grote rivieren is de BOM-methode geschikt voor alle (KRW) wateren.

 

Tabel 1 Nederlandse zoetwatervissen die beschermd worden door de Flora en faunawet of een Rode Lijst status hebben. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam

Latijnse naam

Ff-wet

Rode lijst

Bermpje

Noemacheilus barbatulus

tabel 2

geen status

Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

tabel 2

geen status

Meerval

Silurus glanis

tabel 2

geen status

Rivierdonderpad

Cottus gobio

tabel 2

geen status

beekprik

Lampetra planeri

tabel 3

geen status

bittervoorn

Rhodeus cericeus

tabel 3

geen status

elrits

Phoxinus phoxinus

tabel 3

geen status

gestippelde alver

Alburnoides bipunctatus

tabel 3

geen status

grote modderkruiper

Misgurnus fossilis

tabel 3

geen status

rivierprik

Lampetra fluviatilis

tabel 3

geen status

houting

Conegonus oxyrrhynchus

tabel 3

geen status

steur

Acipenser sturio

tabel 3

geen status

Barbeel

Barbus barbus

geen status

bedreigd

Beekforel

Salmo trutta fario

geen status

verdwenen

Fint

Alosa fallax

geen status

verdwenen

Kopvoorn

Leuciscus cephalus

geen status

kwetsbaar

Kroeskarper

Carassius carassius

geen status

kwetsbaar

Kwabaal

Lota lota

geen status

bedreigd

Serpeling

Leuciscus leuciscus

geen status

kwetsbaar

Sneep

Chondrostoma nasus

geen status

bedreigd

Vetje

Leucaspius delineatus

geen status

kwetsbaar

Vlagzalm

Thymallus thymallus

geen status

verdwenen

Winde

Leuciscus idus

geen status

gevoelig