Reptielen

In Nederland komen 7 soorten inheemse reptielen voor. De meeste soorten stellen hoge eisen aan hun leefomgeving waardoor ze erg kwetsbaar zijn voor veranderingen. Alle soorten hebben een wettelijke status conform de Flora en faunawet. Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden kan onderzoek naar het voorkomen van amfibieën en reptielen nodig zijn.

Amfibieën hebben een karakteristieke leefwijze en uiteenlopende gebieden. Gedurende een jaar verblijft een amfibie afwisselend in het voortplantingsbiotoop, het zomerbiotoop en het winterbiotoop. Reptielen prefereren structuurrijke kleinschalige leefgebieden welke met name bestaan uit bosranden, heide, overhoekjes en rommelig gekarakteriseerde landschapselementen met stenen en muurtjes. Er moeten voldoende schuil- en opwarmmogelijkheden aanwezig zijn.

 

Reptielenonderzoek

Blom Ecologie voert inventarisaties, monitoring en studies uit naar het voorkomen en de ecologie van amfibieën en reptielen. Bij inventarisaties en monitoring wordt gewerkt volgens de RAVON-richtlijnen. Blom Ecologie beschikt over de materialen om te werken middels diverse beproefde methoden. Vraag voor uw amfibieën en/of reptielenonderzoek vrijblijvend offerte aan via info@blomecologie.nl of bel vrijblijvend naar 0418 820 288

 

Tabel 2 Nederlandse amfibieën en hun beschermde status. Flora en faunawet uitleggen ook rode lijst. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam 

Latijnse naam 

Ff-wet

Rode lijst

zandhagedis

Lacerta agilis

tabel 3

kwetsbaar

muurhagedis

Podarcis muralis

tabel 3

ernstig bedreigd

levendbarende hagedis

Zootoca vivipara

tabel 2

gevoelig

hazelworm

Anguis fragilis

tabel 3

geen status

ringslang

Natrix natrix

tabel 3

kwetsbaar

gladde slang

Coronella austriaca

tabel 3 

bedreigd

adder

Vipera berus

tabel 3

kwetsbaar