• onderzoek kamsalamander, rugstreeppad, heikikker

Amfibieën

In Nederland komen 16 inheemse amfibieënsoorten en 7 reptielensoorten voor (tabellen 1 en 2). De meeste soorten stellen hoge eisen aan hun leefomgeving waardoor ze erg kwetsbaar zijn voor veranderingen. Alle soorten hebben een wettelijke status conform de Flora en faunawet. Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden kan onderzoek naar het voorkomen van amfibieën en reptielen nodig zijn.

Amfibieën hebben een karakteristieke leefwijze en uiteenlopende gebieden. Gedurende een jaar verblijft een amfibie afwisselend in het voortplantingsbiotoop, het zomerbiotoop en het winterbiotoop. Reptielen prefereren structuurrijke kleinschalige leefgebieden welke met name bestaan uit bosranden, heide, overhoekjes en rommelig gekarakteriseerde landschapselementen met stenen en muurtjes. Er moeten voldoende schuil- en opwarmmogelijkheden aanwezig zijn.

Amfibieënonderzoek

Blom Ecologie voert inventarisaties, monitoring en studies uit naar het voorkomen en de ecologie van amfibieën en reptielen. Bij inventarisaties en monitoring wordt gewerkt volgens de RAVON-richtlijnen. Blom Ecologie beschikt over de materialen om te werken middels diverse beproefde methoden. Vraag voor uw amfibieën en/of reptielenonderzoek vrijblijvend offerte aan via info@blomecologie.nl of bel vrijblijvend naar 0418 820 288

Tabel 1 Nederlandse amfibieën en hun beschermde status. Flora en faunawet: tabel 1, algemeen beschermd; tabel 2, overige beschermd; tabel 3, strikt beschermd en Habitatrichtlijn IV. De Nederlandse Rode lijsten zijn ingedeeld in de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW) en gevoelig (GE).

Nederlandse naam 

Latijnse naam 

Ff-wet

Rode lijst

Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris

tabel 1

geen status

Vinpootsalamander

Lissotriton helveticus

tabel 3

kwetsbaar

Alpenwatersalamander

Mesotriton alpestris

tabel 2

geen status

Vuursalamander

Salamandra salamandra

tabel 3

bedreigd

Kamsalamander

Triturus cristatus

tabel 3

kwetsbaar

Vroedmeesterpad

Alytes obstetricans

tabel 3 

kwetsbaar

Geelbuikvuurpad

Bombina bombina

tabel 3

ernstig bedreigd

Knoflookpad

Pelobatus fuscus

tabel 3

bedreigd

Gewone pad

Bufo bufo

tabel 1

geen status

Rugstreeppad

Bufo calamita

tabel 3

gevoelig

Boomkikker

Hyla arborea

tabel 3

bedreigd

Heikkikker

Rana arvalis

tabel 3

geen status

Bastaardkikker

Rana kl. esculenta

tabel 1

geen status

Poelkikker

Rana lessonae

tabel 3 

geen status

Meerkikker

Rana ridibunda

tabel 1

geen status

Bruine kikker

Rana temporania

tabel 1

geen status