• Afvissen sloten N832 t.b.v. baggerwerkzaamheden

Afvissen sloten N832 t.b.v. baggerwerk

De provincie Gelderland heeft als kerntaak het onderhouden van provinciale wegen en bijbehorende bermen en sloten. Najaar 2013 vindt grootschalig onderhoud plaats aan sloten langs de provinciale wegen in de Bommelerwaard (nabij ’s Hertogenbosch). Het onderhoud bestaat met name uit baggerwerkzaamheden.

Reeds in 2012 is door een ecologisch adviesbureau een ecologische quickscan uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de baggerwerkzaamheden voor beschermde soorten. Hieruit bleek dat op sommige trajecten waarschijnlijk negatieve effecten op zouden treden voor kleine modderkruiper.

De provincie heeft het werkuitvoerende baggerbedrijf verzocht om de sloten redelijkerwijs zo goed als mogelijk leeg te vissen. Het baggerbedrijf heeft vervolgens Blom Ecologie hiertoe benaderd. Blom Ecologie heeft in samenwerking met Visserij Service Nederland de afvissing uitgevoerd.

Tijdens het afvissen zijn in o.a. bittervoorn (Ff-wet tabel 3), kleine modderkruiper (Ff-wet tabel 2) en grote modderkruiper (Ff-wet tabel 3) gevangen. De gevangen vissen zijn verzameld en overgezet in representatieve delen van hetzelfde watersysteem welke niet gebaggerd werden. Ook uit dit project bleek de nut en noodzaak van het afvissen. Ruimschoots meer dan 500 vissen, waaronder strikt beschermde soorten, konden worden overgezet!