• Wet Algemene bepaling Omgevingsrecht (Wabo)

Wet Algemene bepaling Omgevingsrecht (Wabo)

Sinds 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht. De Wabo is opgesteld om orde te scheppen tussen de diverse ruimtelijke vergunningen. In het verleden kon er sprake zijn van meerdere vergunningaanvragen voor het realiseren van bijvoorbeeld een woning. In de Wabo zijn al deze vergunningen, toestemmingen, vrijstellingen en activiteiten met meldingsplicht samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen of bestemmingsplanwijzigingen moet voor de aanvraag van een omgevingsvergunning worden getoetst of uw activiteiten leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen in de Flora-en faunawet (natuurtoets of ecologische QuickScan)

Als uit de toetsing blijkt dat de activiteit schadelijk is voor beschermde planten en dieren is de aanvrager verplicht het onderdeel Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten in te vullen. Vervolgens vraagt de gemeente toestemming aan het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) toestemming voor de vergunning.

Als de ‘gunstige staat van instandhouding van de beschermde soort(en)’ niet in gevaar is en/of het betreft een activiteit onder bepaalde voorwaarden geeft het ministerie van EL&I een Verklaring van geen bedenking (Vvgb) af (artikel 75d Ff-wet). In de Vvgb zijn voorwaarden opgenomen waar een gemeente niet vanaf mag wijken tenzij een nieuwe Vvgb wordt aangevraagd. Als de Vvgb wordt geweigerd door het ministerie van EL&I mag de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen via het contactformulier of info@blomecologie.nl