• Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

Gedragscode natuurinclusief renoveren

Conform het Energieakkoord dienen in 2050 alle Nederlandse woningen energieneutraal te zijn. Veel bestaande woningen voldoen niet aan dit criteria en dienen duurzaam te worden gerenoveerd. Per renovatieproject dient getoetst te worden of er effecten optreden ten aanzien van beschermde flora en fauna. Oftewel leidt de renovatie tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Veelal is er sprake van vergelijkbare omstandigheden, uit te voeren renovatie en (potentieel) aanwezige beschermde soorten (huismus, gierzwaluw, vleermuizen en steenmarter). Afhankelijk van het jaargetijde kan de uitvoering van ecologisch onderzoek veel tijd in beslag nemen (1-1,5 jaar). De reguliere procedure betreft (indien er sprake is van potentie en na onderzoek daadwerkelijk aanwezigheid van soorten, 'worst case'): ecologische quickscan (beoordeling potentie), aanvullend onderzoek huismus, gierzwaluw, vleermuizen en/of steenmarter, ontheffingsaanvraag (mitigerende maatregelen). Uit ervaring blijkt dat het doorlopen van deze procedure vaak leidt tot eensluidende conclusies en mitigerende maatregelen. Derhalve is nagedacht op welke wijze dit proces kon worden vereenvoudigd door in plaats van de gehele procedure te doorlopen en bij potentie de juiste maatregelen in veelvoud te treffen (overcompensatie). Dit proces heeft uiteindelijk geleidt tot de gedragscode natuurinclusief renoveren.

In januari 2018 is de gedragscode natuurinclusief renoveren door de minister vastgesteld. De gedragscode is uitsluitend van kracht voor Nul op de Meter (NOM) renovaties. Bij een NOM-renovatie dienen ten aanzien van de Wet natuurbescherming de volgende stappen te worden doorlopen: a) uitvoeren omgevingscheck (inschatten potentie, quickscan flora en fauna) en opstellen omgevingsplan, b) opstellen ecologisch werkprotocol, c) vrijgave door ecoloog en d) foto's/bewijslast aangebrachte voorzieningen. 

Blom Ecologie B.V. kan u adviseren over het toepassen van de gedragscode natuurinclusief renoveren. Onze medewerkers hebben veel ervaring met de soortgroepen, het uitvoeren van omgevingschecks en het opstellen van een omgevingsplan en ecologisch werkprotocol. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@blomecologie.nl of 0418 820 288. Tevens kunnen we u adviseren over de toe te passen voorzieningen alsmede de leverantie van deze procucten via onze dochterondernemingen FaunaConstruct en FaunaFabriek (binnenkort beschikbaar).

De gedragscode kunt u hier inzien.