• Ecologische begeleiding bij projectuitvoering

Ecologische begeleiding bij projectuitvoering

Regelmatig wordt in de media melding gemaakt van (grote) infrastructurele of woningbouwprojecten die vertraging oplopen of zelfs worden stilgelegd omdat beschermde flora en fauna zijn aangetroffen. Op veel plaatsen in Nederland komen krachtens de Flora- en faunawet beschermde soorten voor. Tijdens ruimtelijke ontwikkelingsprojecten dient dan ook voortijdig rekening te worden gehouden met beschermde diersoorten. Voor aannemers, opdrachtgevers, gebruikers en alle ander betrokkenen is het van evident belang dat de werkzaamheden geen vertraging oplopen. Blom Ecologie denkt met u mee over de inrichting, uitvoering en planning van uw project. Knelpunten en eventuele problemen met beschermde flora en fauna kunnen zo in een vroeg stadium ondervangen worden.  

Tijdens ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud is het mogelijk dat de activiteiten onder toezicht van een ecoloog plaats moeten vinden. Er wordt voorkomen dat beschermde soorten gedurende de werkzaamheden de planlocatie betreden. Aanwezig beschermde flora en fauna wordt verzameld en/of gevangen en op een veilige represenatieve locatie teruggeplaatst en/of losgelaten. De reactie, zichtbaarheid en vang-/verjaagmogelijkheden van fauna kan heel verschillend zijn tussen soorten. Blom Ecologie beschikt over een toegepaste kennis van fauna en materialen waardoor deze ecologische begeleiding optimaal kunnen worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden vaak uitgevoerd op basis van een ecologisch werkprotocol.

Projecten waarbij sprake kan zijn van (actieve) ecologische begeleiding:

  • woningbouwprojecten
  • aanleg van infrastructuur en bijbehorende kunstwerken
  • ontwikkelingen van bedrijventerreinen
  • dempen en baggeren van watergangen