• Amfibieënscherm & afvissen

Amfibieën-/reptielenscherm en afvissen

Amfibieën-/reptielenscherm

Werkzaamheden in of nabij het leefgebied van beschermde amfibieen en reptielen (bijvoorbeeld rugstreeppad, heikikker, hazelworm, zandhagedis) kunnen vaak alleen uitgevoerd worden als er voldoende mitigerende maatregelen worden toegepast. In veel gevallen is de uitrastering van de werklocatie effectief. Om te voorkomen dat amfibieen en/of reptielen de locatie gaan gebruiken wordt een scherm geplaatst. Mits goed geplaatst zijn de dieren niet in staat om dit scherm te passeren. Als aanvulling kunnen er vang emmers of andere altenatieven worden geplaatst. Blom Ecologie levert en plaatst amfibieenschermen in samenwerking met een bedrijf dat gespecialiseerd is in mitigerende maatregelen. Blom Ecologie is verantwoordelijk voor de advisering m.b.t. plaasting, uitvoering hiervan en het opstellen van een werkprotocol.   

 

Afvissen

Waterbeheerders hebben de plicht om onderhoud te plegen aan watergangen om een gewenste waterkwaliteit- en kwantiteit te waarborgen. Een deel van de onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het baggeren van onder andere sloten en vaarten. Tijdens de baggerwerkzaamheden kan door locatiespecifieke omstandigheden sprake zijn van een (langdurige) zuurstofloze periode in het water. De aanwezig vissen zullen gedesorienteerd raken en stikken. In het kader van de Algemene Zorgplicht of, indien beschermde soorten zijn aangetroffen, de beschermde status worden de aanwezige vissen weggevangen. De vissen worden verzameld in lifetanks en overgezet in representatieve delen van hetzelfde watersysteem die niet gebaggerd worden in dezelfde onderhoudscyclus. Er kan tevens bij het dempen en/of verleggen van watergangen en duikers  sprake zijn van afvissen. Het wegvangen van vis kan middels verschillende methodes uitgevoerd worden. Grote wateren worden in de regel afgevist met een zegen en elektrische visinstallatie (gelijkstroom) op een boot. Kleine wateren met een draagbaar elektrisch schepnet (wisselstroom). 

 

Reeds uitgevoerde afvisprojecten:

Afvissen watergangen N832 

Gewicht: 
0