• Toetsing Natuurnetwerk Nederland (EHS) en Natura2000

Toetsing Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-gebieden

 

Natuurnetwerk Nederland | ''Nee, tenzij''-toets

Voor ruimtelijke ingrepen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) geld het ''Nee, tenzij''-principe. Ruimtelijke ingrepen zijn hier in principe niet mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat er geen negatieve effecten ontstaan op de wezelijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland.

Als u plannen heeft binnen het Natuurnetwerk Nederland, dienen deze getoets te worden. Deze toetsing bestaat uit een ''Nee, tenzij-toets'' waarin specifiek een analyse wordt gemaakt van de werkzaamheden en de mogelijke effecten hiervan op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. De analyse bestaat uit een grondige beschrijving van:
- Het plangebied
- De voorgenomen activiteiten
- Beschrijving van wezenlijke kenmerken en waarden,
- De potentiële effecten van de plannen op de wezenlijke kenmerken en waarden
- Een beoordeling van de effecten 

De ''Nee, tenzij-toets'' geeft duidelijkheid over al dan niet te nemen vervolgstappen. 
Dit betreft het compenseren of herbegrenzen van het NNN.

 

Natura 2000-gebieden | Voortoets

De Wet Natuurbescherming (Wet nb) omvat wettelijke regels omtrent het beschermen van waardevolle natuur in Nederland. Hieronder vallen onder andere de Natura2000 gebieden. 
Dit zijn gebieden met een bijzondere ecologische betekenis die beschermd zijn volgens de Europese habitatrichtlijnen.
Activiteiten waarbij een kans bestaat op significante negatieve effecten op de doelstellingen in een Natura 2000-gebied zijn vergunningplichtig en dienen getoetst te worden.
Deze toetsing vindt plaats middels een Voortoets. Als uit de Voortoets blijkt dat er geen sprake is van signifcante negatieve effecten is er geen vergunning nodig.
Als er wel sprake is van mogelijke significante negatieve efecten, dient er een vergunning aangevraagd te worden bij de provincie.
Hiervoor dient een verslechteringstoets (bij geringe negatieve effecten) of passende beoordeling inclusief ADC-toets (bij significante negatieve effecten) uitgevoerd te worden.
Bij een ADC toets worden de alternatievenafweging en het wettelijk belang onderbouwd. Daarnaast worden er compenserende maatregelen beschreven om de significante negatieve effecten te ondervangen.

 

 

 

Gewicht: 
0