• Toetsing Natuurnetwerk Nederland (EHS) en Natura2000

Toetsing Natuurnetwerk Nederland (EHS) en Natura2000

Natuurnetwerk Nederland (EHS) | Effecttoets & compensatieplam

Ruimtelijke ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn in principe niet mogelijk (‘nee-tenzij’). Uw plannen dienen getoetst te worden op (significant) negatieve effecten op de wezelijke kenmerken en waarden van de EHS.

Deze toetsing bestaat uit een effecttoets EHS waarin heel specifiek een analyse wordt gemaakt van de werkzaamheden en de mogelijke effecten hiervan. De analyse bestaat uit een gorndige beschrijving van het plangebied, de voorgenomen activiteiten, beschrijving van wezenlijke kenmerken en waarden, de potentiele effecten en een beoordeling hiervan. De beoordeling geeft uitsluitsel over de volgende te nemen stap welke bestaat uit compenseren of herbegrenzen.

 

Natura2000 | Voortoets

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) beschermt gebieden in Nederland met een bijzondere ecologische betekenis; Natura2000 gebieden. Activiteiten waarvan de kans bestaat dat er een verslechtering/significant negatief effect optreed in een door de Nb-wet beschermd gebied zijn vergunningplichtig en dienen getoetst te worden middels de Habitattoets. De Habitattoets is de procedure tot vergunningverlening en bestaat uit de voortoets en verslechteringstoets (geringe effecten) of de passende beoordeling (significante effecten).