• Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna

Uw project en beschermde flora en fauna

In Nederland zijn de beschermde plant en diersoorten opgenomen in de Flora- en faunawet. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is het verplicht om te onderzoeken of beschermde planten en dieren gebruik maken van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit geldt zowel voor het buitengebied als de stedelijke omgeving. Om de aanwezigheid van beschermde soorten in kaart te brengen wordt een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Op basis van literatuur en een veldbezoek wordt bepaald welke soorten mogelijk gebruik maken van de locatie. Eventuele gevolgen voor uw project worden op deze wijze vroegtijdig in kaart gebracht.

 

Ecologische quickscan flora en fauna

De quickscan flora en fauna bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Literatuurstudieop basis van reeds beschikbare verspreidinggegevens uit naslagwerken, rapporten, invoerportalen en het NDFF wordt in kaart gebracht welke soorten op de locatie en in de directe omgeving voorkomen.
  2. Veldbezoekeen ecoloog beoordeeld op de locatie welke ecotypen aanwezig zijn en zoekt naar sporen en individuen van (beschermde) flora en fauna. Tevens wordt beoordeeld welke functies een locatie kan hebben voor beschermde flora en fauna.
  3. Inschatting aanwezige soorten: op basis van de literatuurgegevens en de verzamelde gegevens tijdens het veldbezoek wordt voor elke soortgroep geanalyseerd of de locatie een bepaalde functie heeft.
  4. Toets effecten aan Flora- en faunawetde aanwezigheid en beschermde status van soorten wordt in relatie tot de voorgenomen activiteiten getoetst aan de regels van de Flora- en faunawet.
  5. Conclusie en aanbevelingenin een heldere conclusie wordt beschreven of er effecten optreden voor beschermde soorten en welke eventuele vervolgstappen noodzakelijk zijn. In de aanbevelingen worden maatregelen beschreven die schade aan alle flora en fauna voorkomen of die specifiek overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen.
  6. Rapportage: de omvang van de rapportage wordt afgestemd op het project waarbij volledigheid voor het desbetreffende project het uitgangspunt is. Altijd wordt per soort(groep) nauwkeurig beschreven of er effecten optreden.

 

Blom Ecologie heeft ervaring met quickscan's flora en fauna in heel Nederland. Onze ecologen zijn bekend met de diversiteit aan gebieden en soorten. Wij kunnen voor u een ecologische quickscan op maat uitvoeren. Vraag vrijblijvend offerte aan of bel ons op 0418 820 288.

 

Gewicht: 
-12

Blom Ecologie heeft ecologische quickscans uitgevoerd voor: