• Mitigatie- en compensatieplannen

Mitigatie- en compensatieplannen

De Wet natuurbescherming kent mitigatie- en/of compensatieplannen binnen drie onderdelen: Soortenbescherming, Gebiedsbescherming en Houtopstanden.

 

Mitigatie-/compensatieplan Soortenbescherming

Als na aanvullend soort onderzoek blijkt dat negatieve effecten optreden voor beschermde flora en fauna dient een mitigatie- en of compensatieplan opgesteld te worden. De Wet natuurbescherming heeft hiervoor als uitgangspunt de gunstige staat van instandhouding van soorten en populaties. Dit basisprincipe is tevens het uitgangspunt voor de te mitigeren en/of compenseren schade. Als schadelijke effecten voorkomen kunnen worden door het treffen van maatregelen wordt gesproken van mitigatie. Wanneer effecten niet gemitigeerd kunnen worden en er sprake is van 'dwingende reden van groot openbaar belang' is er sprake van compensatie.

Mitigerende maatregelen; door maatregelen te treffen waardoor de voorgenomen activiteiten geen significant negatief effect hebben op de functie van het plangebied voor beschermde soorten wordt voorkomen dat u ontheffing en/of vrijstelling van de Wet natuurbescherming nodig heeft. De maatregelen zorgen er voor dat aanwezige soorten naar gelang de functie van het plangebied blijvend kunnen rusten, foerageren en voortplanten. Mitigerende maatregelen zijn dan ook soort- en locatiespecifiek. De maatregelen worden vrijwel altijd opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Blom Ecologie verzorgt zowel de opstelling hiervan als de (actieve) uitvoering middels ecologische begeleiding.

Compensatie; de effecten van de ruimtelijke ingreep kunnen in bepaalde gevallen worden gecompenseerd worden door elders een nieuw leefgebied aan te leggen of specfieke elementen te construeren zodat de gunstige staat van instandhouding van de soort in kwestie gewaarborgd blijft. Soms is financiele compensatie ook mogelijk.
 

Mitigatie-/compensatieplan Gebiedbescherming (NNN)

Ruimtelijke ingrepen in het Natuurnetwerk Nederland zijn in principe niet toegestaan, tenzij de wezenlijke kenmerken en waarden worden behouden en kunnen (blijven) ontwikkelen. Alle ingrepen dienen een toetsingkader te doorlopen waarbij een 'nee, tenzij'-regime uitgangspunt is. Ingrepen kunnen plaatsvinden als deze gemitigeerd worden en resterende schade gecompenseerd wordt. De compensatiemogelijkheden bestaan uit oppervlakte- en financiële compensatie, voor financiele compensatie geldt echter wel een zware bewijslast. De oppervlaktecompensatie kan op hoofdlijnen worden samengevat als: 'geen nettoverlies aan wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en samenhang'. Daarnaast zijn specifieke eisen en maatregelen aan de orde om hieraan te voldoen.

Mitigatie-/compensatieplan Houtopstanden

Als meer dan 20 bomen (rijbeplanting) of 10 are (1000 m2) bos wordt gekapt buiten de bebouwde kom is men in het kader van de Wet natuurbescherming verplicht deze te her(in)planten. In sommige gevallen is herplant op de kaplocatie niet mogelijk. De Wet natuurbescherming kent onder voorwaarden de mogelijkheid om de herplantplicht toe te passen op een ander perceel.

 

 

 

Gewicht: 
0