• Mitigatie- en compensatieplannen

Mitigatie- en compensatieplannen

Zowel de Flora- en faunawet (1), de Ecologische Hoofdstructuur (2) als de Boswet (3) kennen een mitigatie- en/of compensatieplan. De plannen worden onderstaand nader toegelicht.

1). Mitigatie-/compensatieplan Ff-wet

Als na aanvullend soortonderzoek blijkt dat negatieve effecten optreden voor beschermde flora en fauna dient een mitigatie- en of compensatieplan opgesteld te worden. De Flora- en faunawet heeft als uitgangspunt de gunstige staat van instandhouding van soorten en populaties. Dit basisprincipe is tevens uitgangspunt voor de te mitigeren en/of compenseren schade. Als schadelijk effecten voorkomen kunnen worden door het treffen van maatregelen wordt gesproken van mitigatie. Wanneer effecten niet gemitigeerd kunnen worden en er sprake is van 'dwingende reden van groot openbaar belang' is er sprake van compensatie.

Mitigerende maatregelen; door maatregelen te treffen waardoor de voorgenomen activiteiten geen significant negatief effect hebben op de functie van het plangebied voor beschermde soorten wordt voorkomen dat u ontheffing en/of vrijstelling van de Flora en faunawet nodig heeft. De maatregelen zorgen er voor dat aanwezige soorten naar gelang de functie van het plangebied blijvend kunnen rusten, foerageren en voortplanten. Miterende maatregelen zijn dan ook soort- en locatiespecifiek. De maatregelen worden vrijwel altijd opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Blom Ecologie verzorgt zowel de opstelling hiervan als de (actieve) uitvoering middels ecologische begeleiding.

Compensatie; de effecten van de ruimtelijke ingreep kunnen in bepaalde gevallen worden gecompenseerd worden door elders een nieuw leefgebied aan te leggen of specfieke elementen te construeren zodat de gunstige staat van instandhouding van de soort in kwestie gewaarborgt blijft. Soms is financiele compensatie ook mogelijk door bij te dragen aan een Groenfonds.
 

2). Mitigatie-/compensatieplan EHS

Ruimtelijke ingrepen in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) zijn in principe niet toegestaan mits de wezenlijke kenmerken en waarden worden behouden en kunnen (blijven) ontwikkelen. Alle ingrepen dienen een toetsingkader te doorlopen waarbij een 'nee, tenzij'-regime uitgangspunt is. Ingrepen kunnen plaatsvinden als deze gemitigeerd worden en resterende schade gecompenseerd wordt. De compensatiemogelijkheden bestaan uit oppervlakte- en financiele compensatie, voor financiele compensatie geldt echter wel een zware bewijslast. De oppervlaktecompensatie kan op hoofdlijnen worden samengevat als: 'geen nettoverlijs aan wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en samenhang'. Daarnaast zijn specifieke eisen en maatregelen aan de orde om hieraan te voldoen.

3). Compensatieplan Boswet

Als meer dan 20 bomen (rijbeplanting) of 10 are bos wordt gekapt buiten de 'bebouwde kom Boswet' is men in het kader van de Boswet verplicht deze te her(in)planten. In sommige gevallen is herplant op de kaplocatie niet mogelijk. De Boswet kent onder de voorwaarden de mogelijkheid om de herplantplicht toe te passen op een ander perceel.

Deze compensatie moet aangevraagd worden bij Dienst Regelingen en voldoen aan de volgende voorwaarden: a). de grond heeft dezelfde kwaliteit, ligt in hetzelfde gebied en heeft geen kleinere oppervlakte dan het gekapte perceel, b) de gekapte bomen maken geen deel uit van boskern, c). andere bodembelangen worden niet geschaad, d). er rust geen herplantplicht op de 'compensatieperceel', e). er zijn voorts geen wettelijke bezwaren vanuit andere wetgeving (Ff-wet, Wro, Wilg, bestemmingsplan en kaperverodening).