• eDNA Blom Ecologie B.V.

Environmental DNA (e-DNA)

Aquatische fauna laat DNA-sporen na in het water. Deze sporen worden ook wel Environmental DNA genoemd (e-DNA). Door watermonsters te nemen en het e-DNA te analyseren kan worden bepaald of een (doel)soort gebruikt maakt van het waterlichaam. De e-DNA methode biedt enkele voordelen ten op zichte van de reguliere methodes (fuiken, schepnet of afvissen m.b.v. netten): hogere detectiekans van de soort, kostenefficient, minimale verstoring van de soort en leefomgeving, nauwelijks risico op verspreiding of introducties ziektes door onderzoek en nauwkeuriger. De methode is echter niet geschikt om een goed beeld van de populatieopbouw en -omvang almede het egbruik van de leefomgeving van een soort te verkrijgen.

Soortspecifiek e-DNA onderzoek (in water) is beschikbaar voor de volgende soorten:

Amfibieen: heikikker, kamsalamander en knoflookpad

Vissen: grote modderkruiper, kleine modderkruiper, bittervoorn, zwartbekgrondel, beekprik, rivierpprik en kroeskarper

Zoogdieren: noordse woelmuis, waterspitsmuis, beverrat, muskusrat en otter

Wilt u weten of het waterlichaam in uw project onderdeel is van het leefgebied van bovengenoemde soorten? Blom Ecologie B.V. kan u assisteren en adviseren met behulp van e-DNA onderzoek. Informeer vrijblijvend via 0418 820 288 of krebergen@blomecologie.nl